GEOLOŠKI ATLAS SRBIJE
GEOLOŠKA KARTA
JUGOISTOČNI KVADRANTLEGENDA

MAGMATITI

PODLOGA
NEOGENA

VOJVODINE

Kvartar

Tercijar; a - fliš

Mezozoik uopšte;
a - fliš,
b - ofiolitski melanž

Permotrijas
 
  
Paleozoik; a - fliš
  
Metamorfiti
Vulkaniti
 
 
Baziti
 
 
Ultramafiti
 
 
Granitoidi
Mezozoik
  
  
Ofioliti
    
 
Granitoidi
   
  
Kristalasti škriljci
   
  
Dubina podlogeGEOLOŠKI ATLAS SRBIJE 1 : 2.000.000
Izdaje: Republički fond za geološka istraživanja i Geološki zavod - GEMINI
Glavni urednik: M.D. Dimitrijević
Karte, tekst: M.D. Dimitrijević

[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Geološki atlas Srbije 1 : 2.000.000 | nazad na karst Srbije i Crne Gore ]