Karta okoline Cerjanske pećine

Map of surroundigs of Cerjanska pecina (gif, 19 k)

Ponor Provalije, na nadmorskoj visini od 515 m je ulaz u Cerjansku pećinu. Opitom bojenja je potvrđena njegova veza sa Kravljanskim vrelom na 310 mnv. Jama iznad Kravljanskog vrela se nalazi u blizini kanala pećine, sa kojom je verovatno povezana.

Jama Cerjanska propast je ponor obližnjeg potoka, i verovalo se da se drenira u pravcu Cerjanske pećine. Međutim, geološka karta ukazuje da to nije moguće, jer se Cerjanska propast nalazi iza raseda i litološke barijere (pojasa permskih peščara). Skoro da je izvesno da se te vode dreniraju duž rasedne zone ka severu, prema vrelu Dragovac. Brojni manji izvori u prva 2 km glavnog kanala Cerjanske pećine se najverovatnije prihranjuju iz malog akvifera u peščarima i glincima koji čine jezgro sinklinale u čijem se krilu nalazi pećina.

[ Cerjanska pećina]
[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Najdublje i najduže pećine | karst Srbije i Crne Gore ]